اکنون ثبت نام کنید

ورود

فراموشی پسورد

رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

افزودن سوال

شما باید وارد شوید تا بتوانید سوال خود را مطرح کنید.

ورود

اکنون ثبت نام کنید

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque at purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

انواع مشکلات در گوشی و عیب یابی آنها

انواع مشکلات در گوشی و عیب یابی آنها

مشکلات گوشی و روش عیب یابی

ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻋﺪﻡ ﺷﺎﺭﮊ

روش ﻋﯿﺐ ﯾﺎﺑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﯿﺮﯼ ﻭﻟﺘﺎﮊ ﺧﺮﻭﺟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎﻻﺕ ﺯﯾﺮ ﺍﺳﺖ :

ﺍﻟﻒ ) ﻭﻟﺘﺎﮊ ﺩﺭ ﺧﺮﻭﺟﯽ ﺻﻔﺮ ﺍﺳﺖ .

۱ – ﮐﺎﻧﮑﺘﻮﺭ ﺷﺎﺭﮊ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺷﻮﺩ .
۲ – ﻓﯿﻮﺯ ﺑﺨﺶ ﺷﺎﺭﮊ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺷﻮﺩ.
۳ – ﺳﻠﻒ ﻣﺪﺍﺭ ﺷﺎﺭﮊ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺷﻮﺩ.
۴ – ﺩﯾﻮﺩ ﻣﺪﺍﺭ ﺷﺎﺭﮊ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺷﻮﺩ.
۵ – IC ﮐﻨترﻝ ﺷﺎﺭﮊ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺷﻮﺩ .

ﺏ ) ﻭﻟﺘﺎﮊ ﺧﺮﻭﺟﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﻟﯽ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺁﻥ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺒﺎﺷﺪ .

ﺍﮔﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮﺩ :

۱ – ﺑﺮﺩ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻭﻟﺘﺮﺍﺳﻮﻧﯿﮏ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﻮﺩ .
۲ – ﻣﺴﯿﺮ ﺷﺎﺭﮊ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺷﻮﺩ.
۳ – IC ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺷﺎﺭﮊ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺷﻮﺩ .

ﺍﮔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮﺩ :

۱ – IC ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺷﻮﺩ .

ﺝ ) ﻭﻟﺘﺎﮊ ﺧﺮﻭﺟﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﻟﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺷﺎﺭﮊ ﺭﻭﯼ ﺻﻔﺤﻪ ﺩﯾﺪﻩ ﻧﺸﻮﺩ .

۱ – ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﯼ
۲ – ﺧﺮﺍﺑﯽ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ NTC ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺴﯿﺮ Btemp ﺑﺎﺗﺮﯼ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ .
ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﺑﻌﻈﯽ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﯽ ﭘﺎﯾﻪ BSI ﮐﺎﻧﮑﺘﻮﺭ ﺑﺎﺗﺮﯼ ﻧﯿﺰ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ.

ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺗﺼﻮﯾﺮ

روش ﻋﯿﺐ ﯾﺎﺑﯽ ﺍﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺯﯾﺮ ﺍﺳﺖ :

۱ – ﻣﺤﻞ ﺍﺗﺼﺎﻝ LCD ﺑﻪ ﺑﺮﺩ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺷﻮﺩ (ﺑﺮﺍﯼ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺗﺼﺎﻝ LCD ﺑﻪ ﺑﺮﺩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺪﯼ ﯾﺎ ﻓﻨﺮﯼ ﺍﺳﺖ )
۲ – ﻣﺴﯿﺮ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ LCD ﺑﻪ ﺑﺮﺩ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺷﻮﺩ (ﺑﺮﺍﯼ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﯿﻦ LCD ﻭ ﺑﺮﺩ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ Flex cable ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ)

۳ – LCD ﺗﺴﺖ ﺷﻮﺩ
۴ – ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﺎﯼ ESD ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
۵ – ﺑﺮﺭﺳﯽ CPU(ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ CPU ﺑﻪ ﻧﺪﺭﺕ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ )

ﻋﺪﻡ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﯿﻢ ﮐﺎﺭﺕ

۱ – ﺑﺮﺭﺳﯽ ﮐﺎﻧﮑﺘﻮﺭ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﺳﯿﻢ ﮐﺎﺭﺕ
۲ – ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻓﯿﻠﺘﺮ ESD ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﯿﻢ ﮐﺎﺭﺕ(ﺗﻌﻮﯾﺾ ﯾﺎ ﺭﻓﻊ ﻗﻠﻊ ﻣﺮﺩﮔﯽ )
۳ – ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﻓﯿﻠﺘﺮ ESD ﺗﺎ ﮐﺎﻧﮑﺘﻮﺭ ﺳﯿﻢ ﮐﺎﺭﺕ
۴ – ﺑﺮﺭﺳﯽ IC ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ(ﺗﻌﻮﯾﺾ ﯾﺎ ﺭﻓﻊ ﻗﻠﻊ ﻣﺮﺩﮔﯽ)

ﻋﺪﻡ ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﻭﯾﺒﺮﺍﺗﻮﺭ

۱ – ﺗﺴﺖ ﻭﯾﺒﺮﺍﺗﻮﺭ
۲ – ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﺤﻞ ﻭﯾﺒﺮﺍﺗﻮﺭ ﺑﻪ ﺑﺮﺩ
۳ – ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻭﯾﺒﺮﺍﺗﻮﺭ
۴ – ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﻭﯾﺒﺮﺍﺗﻮﺭ ﺗﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ ( ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺁﺏ ﺧﻮﺭﺩﮔﯽ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻭ ﺧﺮﺍﺑﯽ ﺳﻠﻒ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ )
۵ – ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻭﯾﺒﺮﺍﺗﻮﺭ(ﺗﻌﻮﯾﺾ ﯾﺎ ﺭﻓﻊ ﻗﻠﻊ ﻣﺮﺩﮔﯽ )

ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺻﻮﺕ

ﺍﻟﻒ ) ﻗﻄﻊ ﺷﺪﻥ ﺻﺪﺍﯼ ﺯﻧﮓ ﻭ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ

۱ – ﻣﻨﻮﯼ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺷﻮﺩ .
۲ – ﺑﺎﺯﺭ ﺯﻧﮓ ﯾﺎ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺳﭙﯿﮑﺮ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺯﻧﮓ ﺗﺴﺖ ﺷﻮﺩ .
۳ – ﻣﺤﻞ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﺯﺭ ﺯﻧﮓ ﺑﻪ ﺑﺮﺩ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺷﻮﺩ .
۴ – ﻣﺴﯿﺮ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎﺯﺭ ﺯﻧﮓ ﺑﻪ ﺑﺮﺩ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺷﻮﺩ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ Flex Cable ﺑﻪ ﺑﺮﺩ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
۵ – ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺁﻣﭙﻠﯽ ﻓﺎﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ (Audio Amplifier) (ﺗﻌﻮﯾﺾ ﯾﺎ ﺭﻓﻊ ﻗﻠﻊ ﻣﺮﺩﮔﯽ)

ﺏ ) ﻋﺪﻡ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺻﻮﺕ

ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻥ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﺎ ﻫﻨﺪﺯﻓﺮﯼ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺻﻮﺕ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺷﻮﺩ:

ﺑﺎ ﻫﻨﺪﺯﻓﺮﯼ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺻﻮﺕ ﺩﺍﺭﯾﻢ :

۱ – ﻣﯿﮑﺮﻭﻓﻦ ﺗﺴﺖ ﺷﻮﺩ
۲ – ﻣﺤﻞ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﯿﮑﺮﻭﻓﻦ ﺑﻪ ﺑﺮﺩ ﺗﺴﺖ ﺷﻮﺩ
۳ – ﻣﺴﯿﺮ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﯿﮑﺮﻭﻓﻦ ﺑﻪ ﺑﺮﺩ ﺗﺴﺖ ﺷﻮﺩ
۴ – ﻓﯿﻠﺘﺮ ESD ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯿﮑﺮﻭﻓﻦ ﺗﺴﺖ ﺷﻮﺩ .

ﺑﺎ ﻫﻨﺪﺯﻓﺮﯼ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺻﻮﺕ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ :

۱ –ﻫﻨﺪﺯ ﻓﺮﯼ ﻭ ﻣﺤﻞ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺑﺮﺩ ﺗﺴﺖ شود

امیدوارم با دانستن این مشکلات گوشی و روش عیب یابی انها به شما کمک شایانی شده باشد .

درصورتی که ازاین مقاله ویا مقاله های دیگر سایت مشکلی داشتید و حتی هرمشکل سخت افزاری ونرم افزاری  ، در قسمت پرسش ها ، سوال خودرا مطرح کرده تا همکاران ما دراسرع وقت به شما پاسخ دهند.
https://poweric.ir/ سایت خرید و فروش محصولات
https://fixgsm.ir/ سایت آموزش مجازی تعمیرات موبایل

درباره mohadese.salatin

ارسال یک پاسخ